مراسم 25 ذی الحجه سال 1396

اسامی بازنشستگان نمونه سال 1396

همایش 25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

بازنشسته دستگاه

محور فعالیت

1

علیرضا قبیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه

2

حمید قبله شناس

دانشگاه شهید چمران اهواز

فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه

3

عبدالجیل شیی شوشتری

دانشگاه شهید چمران اهواز

ورزش و تندرستی

4

احمد پیره پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

فعالیت های اجتماعی  عام المنفعه علوم آموزش و پژوهش

5

نجاتعلی صفی خانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

کارآفرینی و اشتغال

6

جمشید مسعود پور

تعاون کار و رفاه اجتماعی

کارآفرینی و اشتغال

7

علی نظری

تعاون کار و رفاه اجتماعی

علوم آموزش و پژوهش

8

حسن گرمسیری

آموزش و پرورش ناحیه 1

علوم آموزش و پژوهش

9

محمد صادق محقق

آموزش و پرورش دزفول

فعالیت مشترک درکلیه محورها تالیف

10

محمد عقبایی

آموزش و پرورش بهبهان

کارآفرینی و اشتغال

11

محمد جواد اسکافی

آموزش و پرورش بهبهان

ایثار و فداکاری

12

ابراهیم شینی

آموزش و پرورش مسجدسلیمان

ورزش و تندرستی ، فرهنگ و هنر

13

عباس باوری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگ و هنر - تالیف

14

قباد باقری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگ و هنر - تالیف

15

علی نقی طاهری دزفولی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگ و هنر - تالیف

16

یوسف مداحیان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگ و هنر - تالیف

17

عبدالکاظم حاج سردار

استانداری خوزستان

فرهنگ و هنر

18

عبدالامیر عنبری زاده

استانداری خوزستان

علوم آموزش و پژوهش