معرفی همکاران

آرش رشادتمند:مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استانخوزستان

کمال بندری:کارشناس امور فنی و بازنشستگی

فریبا مرتضائی:کارشناس درآمد/انتقال و استرداد کسور

سیدحمید موسوی:کارشناس امور فنی و بازنشستگی و عامل ذیحساب

نسرین کرمی:کارشناس بیمه عمرو حوادث

احسان شیری:کارشناس خدمات غیر رسمی شاغلین / روابط عمومی

سیداحمد حسینی:کارشناس هزینه (پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین)/امور مشترکین خویش فرمائی

المیرا خرمی دل:کارشناس حقوقی / برقراری حقوق وراث

عبدالحسین علیپور دهدز: متصدی دبیرخانه و اتوماسیون اداری

سعید سوری لکی : کارشناس انتقال سوابق

پریسا رمضان زاده:ناظر بیمه تکمیلی

سمیه سیاه کارزاده:ناظر بیمه تکمیلی

 

رییس کانون دزفول

                                                                   محمدحسن خردمند(مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان دزفول)

 


نگهبانان خانه امید دزفول

                                                                          محمدرضا  خردمند(نگهبان )

 

                                                          نگهبانان خانه امید دزفول

                                                                             سجاد میرچناری(نگهبان)

 

 

ولایت زاده

                                          ابراهیم ولایت زاده(مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان اهواز)

                                                                              
امید اهواز

                                                                 سید علیرضا حسینی(نگهبان)


میثم

                                                                           میثم سعیدی(نگهبان)

 

هوشنگ کیانپور

              هوشنگ کیانپور(مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان اندیمشک)

 

میردریکوند

                             ابوالفضل میرمحمدی(نگهبان)