معرفی همکاران

آرش رشادتمند:مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان

محسن محمدزاده:کارشناس مسئول امور بازنشستگی و عامل ذیحساب

فریبا مرتضائی:کارشناس امورمالی

سیداحمد حسینی:کارشناس هزینه (پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین)

نسرین کرمی:کارشناس بیمه عمرو حوادث

سیدحمید موسوی:کارشناس امور بازنشستگی

کمال بندری:کارشناس بازنشستگی

احسان شیری:کارشناس درآمد

المیرا خرمی دل:کارشناس حقوقی

عبدالحسین علیپور دهدز: متصدی دبیرخانه

پریسا رمضان زاده:ناظر بیمه تکمیلی

سمیه سیاه کارزاده:ناظر بیمه تکمیلی

 

رییس کانون دزفول

                                                                   محمدحسن خردمند(مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان دزفول)

 


نگهبانان خانه امید دزفول

                                                                          محمدرضا  خردمند(نگهبان )

 

                                                          نگهبانان خانه امید دزفول

                                                                             سجاد میرچناری(نگهبان)

 

 

ولایت زاده

                                          ابراهیم ولایت زاده(مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان اهواز)

                                                                              
امید اهواز

                                                                 سید علیرضا حسینی(نگهبان)


میثم

                                                                           میثم سعیدی(نگهبان)

 

هوشنگ کیانپور

              هوشنگ کیانپور(مدیر اجرایی خانه امید بازنشستگان اندیمشک)

 

میردریکوند

                             ابوالفضل میرمحمدی(نگهبان)