رئیس کانون

رحمان مزارعی

تعداد اعضاء

270

آدرس

هندیجان شمالی-خیابان حجاب-آموزش و پرورش 

شماره تماس