رئیس کانون

موسی سامهر

تعداد اعضاء

50

آدرس

آموزش و پرورش امیدیه

شماره تماس