تعداد اعضاء

540

رئیس کانون

موسی صالح بیگی

آدرس

دزفول-شهربانی قدیم-گاراژ شهرداری

شماره تماس