اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره:سعید صالحی زاده

مخزانه دار:محمدرضا بهنامی نیا

عضو اصلی هیأت مدیره:منصور حسینی

عضو اصلی هیأت مدیره:نادر انصاری

نائب رئیس:منصور عوض زاده

علی البدل هیأت مدیره:محمدعلی مجدی نسب

 علی البدل هیأت مدیره:محمد حاذقی

بازرس اصلی:علی طاهری

بازرس علی البدل:فریده غلام گارز

تعداد اعضاء

آدرس

اهواز-مجتمع فنی اداری شرکت سهامی مخابرات اهواز

شماره تماس

061-33331119