اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره:طاهر دغلاوی

نایب رئیس هیأت مدیره:سیدعمادالدین آیتی

خزانه دار:ناصر سبزی پیله ور

تعدا اعضاء

284

آدرس

اهواز_بلوارگلستان_ساختمان مرکزی سازمان آب و برق

شماره تماس

33737215_061
» کانون های بازنشستگی استان » صنعت آب و برق