آدرس مدیریت:

اهواز-کیانپارس،فازیک،خیابان سه غربی(شهیدعزیزی)پلاک 51

تلفن تماس

061-33914901-3

پست الکترونیکی

khozestancspf@yahoo.com